Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Seznamte se s obchodními podmínkami společnosti RIVA, a.s.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 1. Předmětem těchto obchodních podmínek (dále též „Obchodní podmínky”) vydaných dle ustanovení § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „ObčZ“ nebo „občanský zákoník“) je úprava obecných podmínek kupní smlouvy na zboží prodávajícího (dále též „zboží“), kde prodávajícím je RIVA, a.s., se sídlem U silnice 949, 150 00 Praha 6 - Ruzyně, IČO: 41695909, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22622. (dále jen „prodávající”) a kupujícím je jakýkoliv podnikatel. Ve smyslu těchto obchodních podmínek je kupní smlouva i akceptovaná objednávka prodávajícím na prodej zboží.
 2. Kupní smlouva je uzavřena jejím podpisem kupujícím a prodávajícím (dále též „kupní smlouva”). Kupní smlouva nabývá účinnosti úhradou sjednané zálohy kupujícím prodávajícímu na úhradu kupní ceny za zboží, vyplývá-li kupní smlouvy povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu zálohu, jinak dnem jejího uzavření. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu po zjištění nemožnosti dodání zboží s tím, že účinky odstoupení od kupní smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného odstoupení kupujícímu. V takovém případě každá ze smluvních stran nese své náklady sama.
 3. Každá kupní smlouva, její změna nebo dodatek musí mít písemnou formu.
 4. K převodu práv a povinností kupujícího z kupní smlouvy na třetí osobu je nutný písemný souhlas prodávajícího.
 5. Kupující na sebe uzavřením kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 ObčZ.

Čl. II.

Kupní cena

 1. Kupní cena uvedená v kupní smlouvě nebo uvedená v kupní smlouvě s odkazem na ceník prodávajícího je cena platná v době uzavření kupní smlouvy. Ke zvýšení kupní ceny nad cenou uvedenou ke kupní smlouvě může dojít pouze v případě zvýšení ceny zboží třetí osobou jako dodavatelem prodávajícího, a to nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy nebo její změny či dodatků k této smlouvě před převzetím zboží, nejpozději však do okamžiku převzetí zboží.
 2. Prodávající je povinen na zvýšení kupní ceny zboží upozornit kupujícího dle odst. 1 tohoto článku bez zbytečného odkladu poté, co byl informován třetí osobou jako svým dodavatelem o zvýšení ceny zboží tímto dodavatelem, nejpozději však jeden den před převzetím zboží.
 3. Kupující je oprávněn v případě zvýšení kupní ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do okamžiku převzetí zboží od smlouvy odstoupit.

Čl. III.

Způsob úhrady kupní ceny

 1. Kupní cenu je nutno kupujícím uhradit na základě faktury následujícími způsoby úhrady:
 1. v hotovosti při převzetí zboží, nebo
 2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího do 7 dnů ode dne doručení oznámení o tom, že zboží je připraveno k předání, nebo
 3. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího dle splatnosti faktury (daňového dokladu) kupujícímu po uskutečnění prodeje zboží.
 1. Úhrada kupní cenný jiným způsobem (např. prostřednictvím šeku, směnky, akreditivu) je možná pouze na základě zvláštní dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Výběr mezi způsobem úhrady uvedený v odst. 1 tohoto článku má prodávající.
 3. Faktura prodávajícího je daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 zák. č. 235/2004 Sb., a musí být na ni uvedeno číslo kupní smlouvy. Fakturu je povinen předat prodávající kupujícímu při převzetí zboží, nezašle-li prodávající kupujícímu na adresu sídla nebo bydliště kupujícího uvedenou v kupní smlouvy.
 4. Kupující je oprávněn prodávajícímu vrátit fakturu pro nedostatek náležitostí daňového dokladu, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení vydané faktury. Termín splatnosti pak v případě opravené původně vadné faktury počíná běžet ode dne jejího opětovného doručení.
 5. Neuhrazení kupní ceny je podstatným porušením smluvní povinnosti, přesto prodávající může kupujícímu, pokud je v prodlení s úhradou kupní ceny, dle zvláštní dohody poskytnout zvláštní dodatečnou sedmidenní lhůtu k úhradě ceny s tím, že po marném uplynutí této lhůty je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a žádat o náhradu škody způsobenou porušením kupní smlouvy a smluvní pokutu dle odst. 7. tohoto článku. Neposkytne-li prodávající tuto dodatečnou lhůtu kupujícímu, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit nejpozději do tří dnů po uplynutí posledního dne lhůty k placení kupní ceny a požadovat náhradu škody způsobenou porušením kupní smlouvy a smluvní pokutu dle odst. 7 tohoto článku. Pokud prodávající od smlouvy neodstoupí, může po uplynutí lhůty tří dnů uvedené v předchozí větě prodávající od smlouvy odstoupit jako při nepodstatném porušení smluvní povinnosti.
 6. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu za každý den prodlení s úhradou kupní ceny ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta musí být uhrazena do sedmi dnů ode dne, kdy byl vyzván kupující jako dlužník k jeho úhradě prodávajícím. Nelze-li doručit na adresu sídla nebo bydliště kupujícího nebo sdělit jinak kupujícímu výzvu k úhradě smluvní pokuty, musí být smluvní pokuta uhrazena kupujícím do sedmi dnů ode dne, kdy vznikl prodávajícímu nárok na úhradu smluvní pokuty. V pochybnostech o místu doručené, případně z důvodů nemožnosti jinak doručit výzvu kupujícímu ve smyslu tohoto odstavce se pro účely kupní smlouvy má za to, že adresa sídla nebo bydliště kupujícího uvedená v kupní smlouvě je místem doručení. Nárok na úhradu úroku z prodlení při prodlení s úhradou kupní ceny dle ustanovení § 1970 ObčZ není tímto dotčeno. Úrok z prodlení je ve výši určené dle § 1970 ObčZ.
 7. Proti splatné kupní ceně za zboží nemůže kupující započítat jakoukoliv svojí splatnou pohledávku proti prodávajícímu, nedohodnou-li se výslovně kupující a prodávající jinak.

Čl. IV.

Místo plnění

 1. Místem plnění mohou být následující provozovny prodávajícího:
  1. provozovna Ruzyně na adrese U Silnice 949/11, PSČ 160 00 Praha 6,
  2. provozovna Otvice,
  3. provozovna Brno,

  přičemž umístění výše uvedených provozoven je kupujícímu známo.

 2. Výběr mezi místy plnění uvedených v odst. 1 tohoto článku má prodávající.

Čl. V.

Doba plnění ze strany prodávajícího

 1. Dodací lhůta zboží je 14 dnů a počíná běžet od uhrazení zálohy na kupní cenu zboží, má-li kupující dle kupní smlouvy uhradit prodávajícímu před předáním zboží zálohu na kupní cenu zboží dle kupní cenu. Nebyla-li v kupní smlouvě sjednána povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu zálohu na kupní cenu zboží dle kupní smlouvy, je dodací lhůta zboží 14 dnů a počíná běžet ode dne uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůtou se rozumí lhůtou, ve které je prodávající povinen zboží připravit k předání kupujícímu dle č. Vl. odst. 1. těchto Obchodních podmínek.
 2. V případě, že prodávajícímu dodatečně před dodáním zboží oznámí kupující, že požaduje dodání dalšího jiného zboží většího množství dohodnutého zboží, prodlužuje se o dobu, o kterou byl prodávající dodatečně informován, sjednaná doba plnění prodávajícího.
 3. V případě vyšší moci, která brání prodávajícímu, aby dodal zboží včas kupujícímu, se o dobu trávení této vyšší moci prodlužuje doba plnění. Vyšší moci se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění povinnosti dodat zboží kupujícímu, a je ze strany prodávajícího neodvratitelná a nepředvídatelná. Kupující a prodávající jsou povinni se vzájemně písemně informovat o vzniku vyšší moci a odpadnutí této překážky. Lhůta pro oznámení vniku moci je bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku kupující nebo prodávající dozvěděl či poté, co tato překážka vznikla, nejpozději však tři pracovní dny poté, co se o jejích vzniku kupující nebo prodávající dozvěděl, a pokud nedozvěděl, nejpozději tři pracovní dny poté, co tato překážka vznikla. V případě informace o odpadnutí překážky vyšší moci platí ustanovení předchozí věty obdobně.

Čl. VI.


Předané zboží

 1. Kupující je oprávněn a povinen do tří dnů od oznámení, že zboží je připraveno k předání kupujícímu na místě plnění sjednaném v kupní smlouvě, jinak na místě určením dle č. IV. těchto Obchodních podmínek toto zboží převzít. Kupující a prodávající se mohou dohodnout, že zboží bude předáno kupujícímu na adrese provozovny kupujícího či jiném místě v České republice; v tom případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu vzniklé náklady spojené s dopravou zboží na určenou adresu. Převzetí zboží je kupující povinen vyznačit na dodacím listu.
 2. Pokud kupující zboží do sedmi dnů ode dne přijetí oznámení o tom, že je připraveno k převzetí kupujícím, nepřevezme nebo neumožní jeho předání prodávajícím, jedná se o podstatné porušení smluvní povinnosti. Přesto může prodávající písemně stanovit kupujícímu dodatečnou lhůtou k převzetí zboží. Nepřevezme-li kupující zboží ani v této dodatečné lhůtě, je prodávající oprávněn pásemným oznámením od smlouvy odstoupit a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z kupní ceny zboží. Stanovit dodatečnou lhůtou k převzetí zboží nemusí zejména v případě, kdy kupující převzetí zboží výslovně odmítá. Neposkytne-li prodávající tuto dodatečnou lhůtou kupujícímu, je oprávněn od smlouvy odstoupit nejpozději do tří dnů po uplynutí posledního dne lhůty k převzetí zboží a požadovat náhradu škody způsobenou porušením kupní smlouvy a smluvní pokutu dle tohoto odstavce. Pokud prodávající od smlouvy neodstoupí, může po uplynutí lhůty tří dnů uvedené v předchozí větě prodávající od smlouvy odstoupit jako při nepodstatné porušení smluvní povinnosti. Nelze-li doručit na adresu sídla nebo bydliště kupujícího nebo sdělit jinak kupujícímu oznámení o tom, že zboží je připraveno k převzetí nebo oznámení o odstoupení od smlouvy, platí, že toto oznámení bylo doručeno kupujícímu sedm dnů od jeho odeslání prodávajícím. V pochybnostech o místu doručení, případně z důvodů nemožnosti jinak doručit výzvu kupujícímu ve smyslu tohoto odstavce se pro účely kupní smlouvy má za to, že adresa sídla nebo bydliště kupujícího uvedená v kupní smlouvě je místem doručení.
 3. Do posledního dnu lhůty pro převzetí zboží může kupující kupní smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 10% z kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty, je-li kupující plátcem daně z přidané hodnoty.
 4. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci, je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, přechází první den prodlení odpovědnosti za škodu na zboží na kupujícího.

Č. VII.

Nabytí vlastnického práva

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Do zaplacení celé kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího (tzv. výhrada vlastnického práva). Do doby zaplacení celé kupní ceny není oprávněn kupující zboží použít, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak a za podmínky plnění ostatních povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy. V případě porušení zákazu použít zboží kupujícím před uhrazením celé kupní ceny ve smyslu druhé věty tohoto odstavce vzniká povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1/3 kupní ceny zboží za toto porušení. Tuto smluvní pokutu je povinen uhradit kupující prodávajícímu do 7 dnů ode dne vyúčtování této smluvní pokuty prodávajícím.
 3. V případě, že se smluvní strany ve smyslu odst. 2 tohoto článku dohodnou na možnosti zboží použít před zaplacením celé kupní ceny, může prodávající požadovat vrácení zboží do doby zaplacení celé kupní ceny, pokud je kupující v prodlení s jejím zaplacením, je-li to možné. Kupující je pak povinen zboží vydat zpět prodávajícímu v místě plnění dle čl.IV. těchto Obchodních podmínek. Veškeré náklady s tímto spojené nese kupující. V opačném případě, kdy není možné zboží vrátit, má nárok prodávající na úhradu rozdílu mezi kupní cenou a částkou kupní ceny uhrazenou kupujícím.
 4. Po dobu trvání výhrady vlastnického práva nemůže kupující se zbožím nakládat, jako by bylo jeho vlastnictvím, tedy zejména nemůže jej dát jako předmět zástavy či jinak zatížit ve prospěch třetích osob, pokud se výslovně s prodávajícím nedohodne jinak. Na existenci výhrady vlastnického práva je povinen kupující upozornit třetí osoby, pokud by se mělo zboží stát předmětem právního vztahu kupujícího a třetí osoby. Poruší-li kupující povinnost uvedenou v tomto odstavci, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny zboží s daní z přidané hodnoty, je-li kupující plátcem daně z přidané hodnoty.
 5. Kupující je povinen udržovat zboží po dobu používání před zaplacením celé kupní ceny v průběhu trvání výhrady vlastnického práva v řádném stavu a skladovat jej vhodným a obvyklým způsobem a na svoje náklady.

Čl. VIII.
Záruka a náhrada škody

 1. Prodávající poskytuje záruku z titulu odpovědnosti za vady zboží na kupujícímu předané zboží v délce trvání 24 měsíců. Ustanovení druhé věty odst. 3 tohoto článku není tímto dotčeno.
 2. Záruční lhůta uvedená v odst. 1 tohoto článku počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka z titulu odpovědnosti za vady zboží normální opotřebení zboží je vyloučena. Na náhradní díly podléhající provoznímu opotřebení se vztahuje záruka pouze ve vztahu k výrobním vadám.
 3. Vady zboží lze uplatnit (dále jen „reklamovat“) kdykoliv v průběhu záruční lhůty, a to písemně na adresu sídla prodávajícího. Zjevné vady a vady množství se zavazuje kupující reklamovat nejpozději při jejich převzetí od prodávajícího a uvést je na dodacím listu spolu s popisem těchto vad.
 4. Nároky kupujícího při podstatném porušení kupní smlouvy vadným zbožím se řídí ustanovením § 2106 ObčZ, nároky kupujícího při nepodstatném porušení kupní smlouvy vadným zbožím se řídí ustanovením § 2107 ObčZ. Volba mezi národy kupujícího z předchozí věty náleží prodávajícímu.
 5. Kupující se dopředu vzdává práva na náhradu škody vůči prodávajícímu způsobenou porušením kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující přijetím těchto Obchodních podmínek výslovně souhlasí s ustanovením tohoto odstavce.

Čl. IX.

Doklady nezbytní k převzetí a používání zboží

Prodávající předá kupujícímu dále uvedené doklady nutné k převzetí a používání zboží:

 1. záruční podmínky (záruční list), existují-li v písemné formě,
 2. dodací list, popřípadě,
 3. dokumenty určené dopravci a nezbytné k předání zboží dopravci, pokud se nejedná o kupujícího,
 4. technickou dokumentaci v českém jazyce, je-li to nezbytné dle zák.č. 22/1997 Sb.,
 5. návod k použití
 6. podmínky údržby, nejsou-li součásti návodu k použité.

Čl. X.

Závěrečná ustanovení

 1. Kupující prohlašuje, že je mu obsah těchto Obchodních podmínek znám, je mu srozumitelný, obsah těchto Obchodních podmínek mu byl vysvětlen, a na důkaz této skutečnosti připojuje svůj podpis. Tyto Obchodní podmínky může prodávající změnit, přičemž tuto změnu je povinen oznámit kupujícímu písemně, a to buď poštou nebo i elektronicky. Nesouhlasí-li kupující se změnou těchto Obchodních podmínek, je oprávněn odmítnout tyto změny Obchodních podmínek a vypovědět uzavřenou kupní smlouvu ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co mu byla doručena změna Obchodních podmínek, a to písemně na adresu prodávajícího.
 2. Promlčecí doba pro úhradu kupní ceny se sjednává na 4 roky ode dne, kdy vzniklo prodávajícímu právo na úhradu kupní ceny.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy kteroukoliv smluvní stranou má účinky do budoucnosti.
 4. Prodávající konstatuje, že obchodní vztah s kupujícím neupravený kupní smlouvou, případně akceptovanou objednávkou nebo těmito Obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem.
 5. Výslovné ustanovení kupní smlouvy, případně akceptované objednávky má přednost před těmito Obchodními podmínkami, přičemž kupující prohlašuje, že tyto Obchodní podmínky přijímá dle § 1753 ObčZ výslovně.
 6. Tyto Obchodní podmínky nahrazují s účinností ode dne 01.07. 2017 dosavadní obchodní podmínky prodávajícího ve vztahu ke kupujícím, kteří jsou podnikateli.
 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.07. 2017. Na obchodní vztahy vzniklé do 30.06. 2017 se použijí ustanovení dosavadních obchodních podmínek.

V Praze dne 1.07.2017.