Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
Podlahové krytiny - RIVA, a.s.

Podlahové krytiny - RIVA, a.s.

Reklamace, vrácení zboží

Obecná ustanovení

Prodávající:
je společnost RIVA, a.s.
Praha 6, U silnice 949/11, PSČ 161 00

IČ: 41695909
DIČ: CZ41695909

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22622.

Kupující:
je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.

Reklamace:
znamená uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.

Tento reklamační řád platí pouze pro prodej konečnému spotřebiteli.

Spotřebitel může svoji objednávku stornovat e-mailem, nebo telefonicky do tří hodin od jejího odeslání.

Spotřebitel obdrží reklamační protokol v den, kdy obdržíme reklamované zboží. Reklamační protokol je zpravidla zasílán elektronicky na adresu spotřebitele.

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v lhůtě 14 kalendářních dnů od nákupu.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží zašle spotřebitel zpět nejlépe balíkovou poštou. Vrácené zboží zaslané na dobírku prodávající nepřijímá.

Podmínky pro vrácení peněz:

 • Zboží by mělo být nejlépe vrácené v neporušeném originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 • Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácené zboží zašle zákazník zpět nejlépe běžnou balíkovou poštou, nebo přepravní společností. Vrácené zboží zaslané na dobírku nepřijímáme.

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.
 
Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:
 

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době
 • při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • o dodávce zboží, které bylo upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (např. podlahové krytiny v rolích upravené na míru)
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
 • poškozením zboží působením živlů
 • při poškození způsobeném jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy atd.).

Záruční doba

 • Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.
 • Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.
 
Kupující má zejména:

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup
 • možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci
 • v případě porušení smlouvy se nárok řídí § 2106 a § 2107 Zákona 89/2012 občanského zákoníku

Důvody reklamace

Obdržené zboží můžete reklamovat, v případě že:

 • zboží je poškozené nebo nefunkční
 • zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.)
 • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně)

Postup a místo uplatnění reklamace

Pokud zjistíte, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné tuto skutečnost oznámit a zboží doručit k reklamaci zpět.

Reklamaci můžete podat jedním z uvedených způsobů:

 • E-MAIL | Zasláním e-mailu na adresu reklamace@riva.cz
 • FAXEM | Faxové číslo: +420 220 610 701
 • POŠTA | Zasláním reklamace na adresu:
  RIVA, a.s.
  Obchodní oddělení - reklamace
  U silnice 949
  161 00 Praha 6 - Ruzyně

Pro snadnější způsob reklamace uvádějte nejlépe tyto údaje:

 • číslo faktury (Variabilní symbol)
 • číslo dokladu (je uvedeno na faktuře nad adresou odběratele), nebo adresu
 • popis zjištěných závad a jejich projevů

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující. V případě uznání oprávněnosti reklamace můžete požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované, opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácené zboží nikdy nelze zaslat na dobírku.

Prodávající rozhodne o přijetí reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě, že reklamace nebude prodávajícím uznána, oznámí tuto skutečnost zákazníkovi telefonicky nebo elektronickou poštou.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k vydání a předání kupujícímu.

Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

O přijaté reklamaci je prodávající povinen vyhotovit reklamační protokol (Protokol o zpětném převzetí zboží), který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

Reklamace přepravních služeb

Při převzetí zboží od přepravce (Česká pošta, nebo smluvní přepravní společnost) si prosím zásilku pečlivě zkontrolujte, zda přepravou nedošlo k poškození přepravního obalu.

Pokud je zásilka viditelně poškozená (např. natržený nebo zdeformovaný obal zásilky), je třeba reklamovat toto poškození, případně ztrátu přímo u dopravce. V takovém případě trvejte prosím na sepsání reklamačního protokol o poškození zboží přímo na místě při přebírání zboží. Přepravce ani prodávající nenese zodpovědnost za pozdější reklamace.

Není-li částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, doporučujeme příjemci zásilky oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejlépe do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky e-mailem na adresu reklamace@riva.cz nebo na telefonním čísle 233 313 200-3.

Jestliže po rozbalení zjistíte, že zboží je poškozené, postupujte takto:

 • nejprve v co nejkratší době kontaktujte přepravní společnost Geis, která zboží doručila a nahlaste škodní událost (viz reklamační řády přepravců).
 • následně kontaktujte naše reklamační oddělení reklamace@riva.cz

Česká pošta

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení.

Geis

Pokud obdržíte poškozenou zásilku, je potřeba toto poškození na naší společnost nahlásit do 3 pracovních dnů od data předání zásilky. Nahlášení škody můžete provést buď prostřednictvím reklamačního formuláře na  internetových stránkách v sekci „Reklamační řád“, telefonicky +420 233 313 200-3 nebo e-mailem. Vždy je potřeba uvést kompletní adresu doručení, telefonický kontakt, číslo reklamované zásilky a co bylo poškozeno, případně obsah zásilky. Následně vás kontaktují ohledně sepsání zápisu o škodě. Se zásilkou nesmí být manipulováno a to včetně výplní a dalšího obsahu balení do doby, než dojde k dokumentaci škody.

Osobní odběr

Reklamujte přímo na prodejně, popřípadě kontaktujte naše obchodní oddělení – reklamace (reklamace@riva.cz).

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamační protokol ke stažení

Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení